Systasis № 7 (2005)

TABLE OF CONTENTS

PAPERS

Весна Димовска: Современи тенденции во наставата по латински јазик [pdf]

Снежана Филипова: Примери на рановизантиски пластика и капители од Македонија со аплицирани натписи или букви [pdf]

Стефан Пановски: Бесмртноста на душата кај Платон (II) [pdf]

NOTES

HESP Регионален семинар за усовршување на наставата „Contextualizing Classics. Renewal of Teaching Practices and Concepts“ (Елена Џукеска) [pdf]

BOOK REVIEWS

Еврипид, Алкестида, Елена, Споулавениот Херакле. Препев од старогрчки и коментари: Даница Чадиковска. Евро-Балкан Пресс, 2003. (Даниела Тошева) [pdf]

Тит Макиј Плаут. Трговец, Менехми, Скржавец, Заробеници. Превод на Трговец, Менехми и Скржавец Миле Богески, препев на Заробеници Маргарита Бузалковска-Алексова. Евро-Балкан Пресс, 2003.) (Даниела Тошева) [pdf]

Корнелиј Такит. Анали. (превод од латински јазик, белешки и коментари Љубинка Басотова) - Скопје : ТРИ, 2005. - 506 стр.; (според изданието Cornelius Tacitus, Annales, Edidit C. Halm; In aedibus B.G. Teubneri, Lipsiae MCMII) (Наталија Поповска) [pdf]

TRANSLATIONS

Гаврил Романович Державин (1743 - 1816) (Валентина Павловска) [pdf]

Gaius Valerius Catullus (Даниела Тошева) [pdf]

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com