Systasis 37 (2020)

TABLE OF CONTENTS

PAPERS

Марија Чичева Алексиќ

За смислата на семантичката интерференција на грчките глаголи τροπο(σ)φορέω ‘трпам нечие однесување’ и τροφοφορέω ‘принесувам храна некому’(1-13)

Во текстот се осврнуваме на потеклото на глаголот τροποφορέω во грчкиот јазик, на неговата употреба и евентуалното исчезнување од јазикот. Споменатиот глагол τροποφορέω во грчкиот јазик ја носи општата семантичка одлика ‘трпелив сум, поднесувам нешто’, доде¬ка неговата дистинктивна семантичка одлика е во тоа што со него се означува специфичен начин на трпение, односно тој го имплицира значењето ‘поднесувам нечиј посебен, незгоден характер, трпелив сум подолго време кон некого, и тоа во посебни услови’. Појдовна точка за нашето истражување беше употребата на овој глагол во Новиот завет, и тоа поконкретно во даден контекст од Делата апостолски (Act. 13,17–18) каде што препознаваме алузија на еден настан од Стариот завет што се споменува во Петтата книга Мојсеева (Dt. 1,31), а во кој го читаме глаголот τροφοφορέω, кој според референтните специјализирани речници за Стариот завет претставува неологизам во грчкиот јазик, а го носи значењето ‘носам храна некому, го нахранувам’. Нашата цел е да одговориме на прашањето што пред нас си го поставуваме, односно дали глаголот τροποφορέω што се појавува во Делата апостолски (Act. 13,17–18) е само една lectio varior во однос на глаголот τροφοφορέω што го среќаваме во Петтата книга Мојсеева (Dt. 1,31), или пак се работи за суштинска семантичка интерференција помеѓу овие два глаголи, така што нивната употреба во посочените стихови би можело да се смета за сосема соодветна и целисходна.

adobe acrobat pdf file 512 pdf

Весна Димовска-Јањатова

За преведувачкиот опус на Љубинка Басотова(14-22)

adobe acrobat pdf file 512 pdf

Светлана Кочовска-Стевовиќ

Библиографија на проф. д-р Љубинка Басотова(23-29)

adobe acrobat pdf file 512 pdf

BOOK REVIEWS

Даниела Тошева

Лукијан од Самосата, Вистинска приказна (превод од старогрчки јазик и белешки Светлана Кочовска-Стевовиќ, поговор Марија Ѓорѓиева Димова, Или-Или, Скопје 2020. Стр. 111. ISBN 978-608-261-045-0)(30-35)

adobe acrobat pdf file 512 pdf

Елена Џукеска

Еврипид, Јон (предговор, превод и препев од старогрчки, белешки и коментари Валериј Софрониевски, Publisher, Скопје, 2020. Стр. 109. ISBN 978-608-4892-14-4)(36-40)

adobe acrobat pdf file 512 pdf

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com