Systasis 34 (2019)

СОДРЖИНА

СТАТИИ

Goran Ružić, Biljana Radovanović

Ancient Greek concept of infinity (ἄπειρον) in the context of the finitistic theory of discretum(1-29)

The discovery of infinity is an epochal achievement of the ancient Greek philosophy and mathematics. This paper deals with an attempt to uncover the key points of this discovery. Those include the problem of the incommensurability of the diagonal and the side of the square, that is, the problem of the number that could account for this relationships (irrational numbers); Zeno's paradoxes Achilles and the Tortoise and Dichotomy; Aristotle's considerations concerning the categorematic and syncategorematic infinity with regard to the question of the possibility for a limited, real whole to consist of infinitely many parts. All the analyses will be considered from a specific point of view, i.e. the validity of Archimedes' finitistic axiom in which it is claimed that, regardless of distance, the movement in space from point A to point B can be performed in a finite number of steps, no matter how short these steps might be.

adobe acrobat pdf file 512 pdf

Дарин Ангеловски

Античката литературна традиција во македонската средновековна литература(30-48)

Во овој труд е презентирана партиципацијата на античката литература во македонската средновековна литература. Со оглед на тоа што македонската средновековна литература во најголем дел е подредена на богослужбените литургиски и на проповедно-дидактичките цели, при истражувањето не беа посведочени интегрални преводи на дела од античката литература како засебни изданија. Од тие причини, присуството на античката литература ќе се согледува во обработените преписи од зачуваното ракописно наследство според микрожанровскиот книжевен репертоар застапен во рамките на: 1. патристички текстови и средновековни книжевни антологии, 2. неофицијални, одречно-неканонски текстови и 3. творечко-функционални прозни и реторички книжевни текстови.

adobe acrobat pdf file 512 pdf

Марија Тодоровска

Неискажливоста на Едното во Плотиновата филозофија(49-81)

Статијата ги изложува главните инстанци на примена на апофатички методи во пристапите кон Едното во онтологијата на Енеадите. Накратко се разгледани трите хипостази во филозофијата на Плотин, по што следуваат неговите идеи за еквивалентноста на Едното со Бог и, поради преобилната прекрасност на Едното и неговата моќ и неискажливост, неговото надминување на концептот на божественоста. Неспособноста да се именува или да се употребуваат атрибути за да се опише Eдното е често нагласувана, заедно со потребата од воздржување од говор за него, дури и имајќи ја предвид можноста за постигнување на катарзичко спојување со Едното, преку апстракција (aphairesis) на сè од душата за да стане едноставна и вредна за Едното (преку морално и метафизичко прочистување и духовно искачување кон него), особено затоа што ова спојување е наполно непосредувано и крајно неопишано. Вклучени се некои од инстанците каде што Плотин без колебање, јасно употребува апофатички стратегии (и понекогаш експлицитно реферира на потребата за апофатички пристап кон Едното), со кратка дискусија за неговата употреба на методите на негативната теологија.

adobe acrobat pdf file 512 pdf

НАГРАДЕНИ И ПОФАЛЕНИ СТУДЕНТСКИ ТРУДОВИ

Слободан Танасковски

Семантиката и симболиката на δράκων во хеленската митологија и книжевност(82-134)

Во овој дипломски труд, почнувајќи од етимологијата на зборот δράκων, ќе се обидеме да ја согледаме неговата конкретна семантика во старогрчкиот јазик. Паралелно, ќе бидат разгледани и други зборови што се однесуваат на змија, како во старогрчкиот така и во латинскиот јазик. Посебен акцент ќе биде ставен на нивната употреба во митологијата. За таа цел, поединечно ќе разгледаме неколку позначајни змии од хеленската митологија, како змијата чувар на златните јаболка на Хесперидите, змијата од митот за основањето на градот Теба, змијата чувар на златното руно, делфиската змија од митот за Аполон и лернајската хидра, а потоа, накратко ќе погледнеме и неколку митолошки чудовишта што претставуваат измешани форми на змија со други животни, како Тифон, Ехидна и Химајра.

adobe acrobat pdf file 512 pdf

ПРЕВОДИ

Даниела Тошева

Лисија, Одбрана за убиството на Ератостен(135-154)

adobe acrobat pdf file 512 pdf

КРИТИКА

Светлана Кочовска-Стевовиќ

Законот на дванаесет таблици (XII Tabulae sive Lex XII Tabularum), предговор, превод од латински, белешки и коментари Даниела Тошева, Меѓународен славјански универзитет „Гаврило Романович Державин“, Скопје, 2018(155-160)

adobe acrobat pdf file 512 pdf

Слободан Танасковски

Антологија на старогрчки поговорки и мудрости (избор, превод од старогрчки и коментари Валериј Софрониевски. Паблишер, Скопје, 2018. Стр. 312)(161-164)

adobe acrobat pdf file 512 pdf

Dragana Dimitrijević

A Note on The Psalms 51-75: Commentaries on the Old Testament. Vol. 5 (Žalmy 51-75: Komentáre k Starému zákonu. 5. zväzok. In Slovak. Ed. B. Hroboň, introduction, translations and commentaries M. Andoková, P. Dubovský, B. Hajas, et al. Dobrá kniha, Trnava, 2017. Pp. 692)(165-166)

adobe acrobat pdf file 512 pdf

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com